Kalite Yönetim Sistemimiz

ONEY SAĞLIK VE TURİZM HİZ. LTD. ŞTİ. BÜNYESİNDE YER ALAN BİNA, İŞYERLERİ VE ARAÇLARINDAKİ GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Oney Sağlık ve Turizm Hiz. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.
Bina ve işyerlerimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, bina içi, asansör önleri, otopark, hasta salonu, teras ve kat koridorlarında güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı, hasta nakil araçlarında güvenliğin sağlanması amacıyla ses/görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Oney Sağlık ve Turizm Hiz. Ltd. Şti. birimi tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Oney Sağlık ve Turizm Hiz. Ltd. Şti.’nin Liseler Mah. Hükümet Cd. No:136/1 Ünye/ORDU adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

HASTALAR İÇİN; KİŞİSEL VERİLERİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Oney Sağlık ve Turizm Hiz. Ltd. Şti.
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Oney Sağlık ve Turizm Hiz. Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları
Veri sorumlusu olarak Oney Sağlık ve Turizm Hiz. Ltd. Şti. tarafından kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, koruyucu hekimlik sağlanması, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetlerinin yerine getirilmesi, ilgili mevzuatlar uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlanması, işletmenin iç işleyişini planlama ve yönetme, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, sağlık hizmetinin finansmanının sağlanması, faturalandırma yapılması, anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme, ilaç ve tıbbi cihaz temini, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması amacıyla verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak çağrı merkezi, santral, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, görsel, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmektedir.
Bu kapsamda sayılan amaçlar doğrultusunda elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, anne baba adınız, mesleğiniz, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz, cilt/aile/sıra no bilgileriniz, yükümlü kimlik numaranız, acil durumlarda aranacak yakınınızın telefon numarasına ait bilgiler, eşinizin adı-soyadı/mesleği/kan grubu/telefon numarası/mail adresi/adresine ait bilgileriniz, sevk bilgilerinize ait kişisel verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da ehliyet fotokopiniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresinize ait iletişim verileriniz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene ve konsültasyon verileriniz, operasyon verileriniz, avuç içi, tetkik, tanı, tıbbi rapor, epikriz bilgileriniz, kurum bilgileriniz, tedavi türünüz, aşı takip bilgileriniz, provizyon tarihiniz, takip/tedavi tipiniz, bağlanacak takibiniz, zararlı alışkanlıklar bilginiz, kullanmış olduğunuz malzeme/ilaç bilgileriniz, izlem/sonuç/şikayet bilgileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz KVKK’nun 5 ve 6.madde hükümlerine uygun bir şekilde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla; Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, adli makamlar, kolluk kuvvetleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuz ile, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişiler ile, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşu ile, yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler ile paylaşılabilecektir.
Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak verilen hizmetin niteliğine bağlı şekilde çağrı merkezi, santral, internet, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, görsel, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmektedir. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 6. maddesinin 3. fıkrasına göre sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Veri Güvenliği

6698 sayılı kanunun 12. maddesine göre; veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Kişisel verileriniz teknik ve idari tedbirlerle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlardan faydalanılarak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanuna Göre Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Oney Sağlık ve Turizm Hiz. Ltd. Şti.’nin Liseler Mah. Hükümet Cd. No:136/1 Ünye/ORDU adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

E-POSTA İLETİŞİMİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Oney Saglık ve Turz. Hiz. Ltd. Şti. tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.
• İletişim süreçlerinin yürütülmesi
• Talep ve şikayetlerin takibi
Kişisel Verilerin Aktarımı

İşlenen kişisel veriler hukuki uyuşmazlık durumunda talep halinde adli makamlar ve taraf avukatlarına aktarılabilecektir
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Elektronik ortamda elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle otomatik yöntemlerle işlenmektedir.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı ve ıslak imzalı olarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Oney Sağlık ve Turizm Hiz. Ltd. Şti.’nin Liseler Mah. Hükümet Cd. No:136/1 Ünye/ORDU adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

TELEFONLA İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Oney Saglık ve Turz. Hiz. Ltd. Şti. tarafından telefon görüşmesi vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep ve şikayetlerin takibi
Kişisel Verilerin Aktarımı
İşlenen kişisel veriler hukuki uyuşmazlık durumunda talep halinde adli makamlar ve taraf avukatlarına aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Elektronik ortamda elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı ve ıslak imzalı olarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Oney Sağlık ve Turizm Hiz. Ltd. Şti.’nin Liseler Mah. Hükümet Cd. No:136/1 Ünye/ORDU adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Çerez Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, Oney Sağlık ve Turz. Hiz. Ltd. Şti tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Çerezlerin Kullanım Amacı

Çerezler, internet siteleri tarafından bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. iletişim araçlarına bırakılan tanımlama dosyalarıdır. İnternet siteleri tekrar ziyaret edildiğinde gelişmiş kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla erişilen cihazların tanınmalarını sağlar.
Çerezler, herhangi bir internet sitesini ziyaretinizle ilgili bilgilerin ilgili internet sitesi tarafından hatırlanmasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.
Veri sorumlusuna ait www.unyediyaliz.com.tr adresine bırakılan çerezlerin kullanımı Kanun’a ve uymakla yükümlü olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

1.Çerez Kullanımı
www.unyediyaliz.com.tr internet sitesini ziyaret ettiğinizde web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz.
İşletmemizin cihazınıza ilişkin çerezleri kullanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın çerez ayarlarına ilişkin bölümünden çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Çerez kullanımını reddettiğiniz takdirde www.unyediyaliz.com.tr internet sitesinin bazı bölümlerini gerektiği şekliyle kullanamayabilirsiniz.
İşletmemiz gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Çerez aydınlatma metninin değiştirildiği hallerde değiştirilmiş metin değişiklik tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kullanılan Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Oturum çerezleri: İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.
Kalıcı çerezler: Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.
Zorunlu çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.
İşlevsel ve Analitik çerezler: Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı ve şifreden oluşan kişisel bilgilerinizi içerebilir.
Yukarıda açıklanan oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik çerezlerin tutulma süresi altı aydır ancak sitemize erişilen internet tarayıcısının ayarlarından bu süreye ilişkin gerekli ayarlamalar yapılabilir.
Çerez Kullanımını Kontrol Etme Yolları
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.
• Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi,
• Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla, sınırlı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarımı
İşlenen kişisel veriler aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.
• Hukuki uyuşmazlık durumunda adli makamlar ve taraf avukatlarına
• Arşivleme ve kayıt amacıyla Sunucu hizmeti alınan firmaya
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Elektronik ortamda elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle otomatik işlenmektedir.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
www.unyediyaliz.com.tr internet sitemizden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak, Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak Liseler Mah. Hükümet Caddesi No: 136/1 Ünye/ORDU adresimize göndermeniz ya da tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden bilgi@unyediyaliz.com.tr adresimize iletmeniz gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.